Introduction

English++ to bardzo ciekawy projekt, zrealizowany w Jagiellońskim Centrum Językowym przez mgr Monikę Stawicką i studentów informatyki uczących się angielskiego. Ciekawy, bo pokazujący, jak naukę języka angielskiego można zintegrować z rozwojem zawodowym studentów informatyki. Ciekawy także dlatego, bo dowodzący, że bierne uczenie się języka obcego można zamienić w zajęcie kreatywne, w którym obie strony procesu nauczania – lektor i studenci – wiedzą, że robią coś nowego, co przynosi najwięcej korzyści im samym, ale także coś, co może się okazać pomocą dla innych uczących się.

Mam nadzieję, że wszyscy, którzy zetkną się z tym projektem, odczują radość tworzenia tak, jak ja ją odczułem w czasie spotkania z jego realizatorami w czerwcu 2008 roku.

Władysław T. Miodunka

Kraków, 18 lipca 2008English++ is an interesting project carried out at the Jagiellonian Language Centre by Monika Stawicka and computer science students learning English with her. The project is interesting first of all because it shows how to integrate English language learning with professional development. It is also interesting because it proves that passive acquisition of a foreign language can be transformed into creative activities where both parties, the teacher and the students, know that they are doing something really new and beneficial not only to themselves, but also to others who are studying English in a professional context.

I really believe that all of you who get to know the English++ project will share the creative enthusiasm of the project team as I did when I met them in June 2008.

Władysław T. Miodunka

Cracow, 18 July 2008