Mathematical terminology

Listen to the recording

Terminology

algebra algebra
algorithm algorytm
analyze analytical analizować analityczny obliczeniowy
approximation przybliżenie aproksymacja
arc łuk
area pole obszar
argument argument w sensie: dowód, argument (funkcji)
assert dowieść
assumption założenie
average mean średnia
axis axes (pl)
ball, unit ball kula, kula jednostkowa
binomial dwumian (Newtona)
brace { }
square bracket [ ]
cancel anulować, skreślić
common fraction ułamek zwykły
complex number liczba zespolona
cube sześcian [podnieść do sześcianu]
cube root pierwiastek sześcienny
curve krzywa
data dane
decimal fraction ułamek dziesiętny
deduce wywnioskować, wydedukować
derive (v) derivation (n) wyprowadzać (np. wzór), obliczanie pochodnej
derivative (n, adj) pochodna, pochodny
diagonal (n, adj) przekątna, diagonalny, przekątny
dimension wymiar
divide dzielić
differential (n, adj) różniczka, różniczkowy
domain (of a function) dziedzina funkcji
edge krawędź
equivalent równoważny
estimate (v, n) szacować, szacunek, liczba szacunkowa
even parzysty (o liczbie)
exponent wykładnik (potęgowy)
exponential function funkcja wykładnicza
factor czynnik, współczynnik, mnożnik
factorial silnia
finite skończony
fraction ułamek
hypotenuse przeciwprostokątna
image of a function obraz funkcji
imaginary number liczba urojona
infinite (set) nieskończony (zbiór)
infinity nieskończoność
integer liczba całkowita
integral (n, adj) całka, całkowy
interval interwał, przedział
leg bok trójkąta równoramiennego
logarithm logarytm
logarithmic (function) funkcja logarytmiczna
mapping (one-to-one mapping) odwzorowanie (wzajemnie jednoznaczne)
matrix matrices (pl) macierz
median mediana
meeting point punkt przecięcia
midpoint środek
minus minus, znak odejmowania
multiplication mnożenie
numerator licznik (ułamka)
oblique ukośny
obtuse angle kąt rozwarty
obtuse- angled triangle trójkąt rozwartokątny
odd nieparzysty (o liczbie)
parallel równoległy
per cent procent
permutation permutacja
plane (n, adj) płaszczyzna, płaski
plane figure figura płaska
polygon wielobok, wielokąt
polynominal wielomian
proposition twierdzenie, teza
probability prawdopodobieństwo
pyramid ostrosłup
sphere sfera
quadrangle czworokąt
quadrant ćwiartka
quotient iloraz
raise to the x-th power podnieść do x-tej potęgi
real number liczba rzeczywista
rhomb, rhombus romb
right angle kąt prosty
root pierwiastek
round brackets, parentheses ( )
trapezium trapez
vertex wierzchołek
sine sinus
cosine cosinus
tangent (n, adj) styczna, styczny
tangent of an angle tangens kąta
cotangent of an angle cotangens kąta

Abbreviations:
n-noun-rzeczownik
v-verb-czasownik
adj-adjective-przymiotnik
pl-plural-liczba mnoga